... Skip to main content

Het onderzoek, uitgevoerd door het Monumenten Advies Bureau in opdracht van FIVA Management B.V., biedt een diepgaande blik op de bouwhistorie en de esthetische veranderingen door de jaren heen, ondersteund door historische foto’s en kadastrale gegevens. Het sluit af met overwegingen en voorstellen voor de reconstructie van bepaalde elementen, met als doel de architectonische integriteit en historische waarde van Landhuis Dijnselburg te herstellen en/of te benadrukken.

Als vervolg op het onderzoek  “Zeist – Dijnselburg – Onderzoek en Reconstructie 21-12-2023” is opdracht gegeven voor het vervaardigen van reconstructietekeningen van de beeldbepalende zijde van Landhuis Dijnselburg. Deze stap markeert een cruciale fase in het restauratieproces, waarbij de inzichten en aanbevelingen uit het onderzoek worden omgezet in concrete plannen om de historische pracht van het landhuis te herstellen. De reconstructietekeningen zullen dienen als leidraad voor de restauratiewerkzaamheden, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de theekoepel, veranda, en toren, evenals andere architectonische elementen die essentieel zijn voor het terugbrengen van de oorspronkelijke staat en uitstraling van het gebouw.

Dit initiatief vormt een eerste, cruciale stap die FIVA Management B.V. zet naar het realiseren van een landgoed overstijgende visie voor Groot Dijnselburg. Het reconstrueren en optimaliseren van de beeldbepalende zijde van Landhuis Dijnselburg legt de basis voor een duurzame toekomst van het landhuis. Daarnaast markeert dit ook het begin van een breder ontwikkeling- en herstelplan dat een groot deel van het historische landgoed omvat. Deze inzet van FIVA Management B.V. en alle betrokken partners benadrukt de ambitie om de historische en culturele waarde van het landgoed te bewaren, verbeteren en te verrijken. Cruciaal in deze visie is de intentie om passend bij de eerdere landgoedeigenaren een nieuwe tijdsdimensie toe te voegen. Deze nieuwe tijdslaag komt tot uitdrukking in zowel de gebouwen als in het omliggende park en landgoed, waarbij hedendaagse behoeftes en wensen centraal staan in de ontwikkeling.

Deze moderne laag in het restauratie- en ontwikkelingsproces zal niet alleen het historische karakter van Dijnselburg eren maar biedt ook ruimte voor innovatie en hedendaags gebruik, waarmee het landgoed een levendige plek dient te worden die inspeelt op de behoeftes van toekomstige generaties. Het doel is om een harmonieuze balans te vinden tussen het behoud van de rijke geschiedenis en de integratie van moderne faciliteiten en duurzame ontwikkelingen die aansluiten bij de actuele maatschappelijke behoeften. Dit ambitieuze plan belichaamt een visie waarin erfgoed en innovatie samenkomen, waardoor Landgoed Dijnselburg zich ontwikkelt tot een dynamisch en inspirerend landgoed.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.